owh

(OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ZAWIERAJĄ RÓWNIEŻ INFORMACJE WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA O SPRZEDAŻY NA

ODLEGŁOŚĆ OBEJMUJĄCEJ ZAMAWIANIE TOWARÓW PRZEZ INTERNET [INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ])

Stan na: 04.08.2016

§ 1 Zakres obowiązywania

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) obowiązują w swojej aktualnej wersji w zakresie zawartego przez internet stosunku umownego pomiędzy Hirmer Grosse Groessen Online GmbH (Hirmer) a nabywcą produktu w sklepie internetowym Hirmer.

Ogólne warunki handlowe klienta, które są sprzeczne z poniższymi postanowieniami lub od nich odbiegają, nie mają zastosowania.

§ 2 Zawarcie umowy, widoczność danych dotyczących umowy po zawarciu umowy

Towary można zamawiać wyłącznie na stronie internetowej firmy Hirmer (www.hirmer-duze-rozmiary.pl).

Po wybraniu za pomocą funkcji w menu „Dodaj do koszyka” wszystkich towarów, które chcesz zakupić na wyżej wymienionej stronie głównej, wpisaniu swoich danych wymaganych do zamówienia towaru i, w razie potrzeby, innego adresu dostawy oraz wybraniu w trzecim kroku jednej z możliwych metod płatności (patrz § 4) wszystkie te dane są ponownie wyświetlane w podsumowaniu. Umożliwia to sprawdzenie wszystkich danych i, jeśli jest to konieczne lub pożądane, wprowadzenie zmian. Dopiero po zamówieniu towaru przez kliknięcie na punkt menu „Wyślij zamówienie” w kolejnym kroku składasz ofertę w rozumieniu §§ 145 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego na zawarcie umowy kupna-sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku.

Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia otrzymasz pocztą elektroniczną (potwierdzenie zamówienia). Potwierdzenie zamówienia jest jedynie powiadomieniem o faktycznym wpłynięciu zamówienia do Hirmer i nie oznacza przyjęcia oferty zawarcia umowy.

Umowa pomiędzy Tobą a Hirmer dochodzi do skutku tylko wówczas, jeżeli Hirmer przyjmie Twoją ofertę w ciągu 5 dni poprzez wysłanie do Ciebie towaru i kolejnego e-maila, w którym Hirmer potwierdzi wysyłkę towaru (potwierdzenie wysyłki). Wraz z przyjęciem oferty przez Hirmer umowa kupna-sprzedaży pomiędzy Tobą a Hirmer zostaje zawarta wyłącznie na towary wymienione w potwierdzeniu wysyłki. Towary z tego samego zamówienia, które nie są wymienione w potwierdzeniu wysyłki, nie są objęte umową kupna-sprzedaży.

Jeżeli towar nie jest dostępny w momencie składania zamówienia, ale będzie dostępny ponownie w ciągu najbliższych kilku dni, to przed wyborem sposobu płatności otrzymasz informację o opcji dostawy częściowej. Możesz wówczas zdecydować, czy chcesz już teraz złożyć ofertę zakupu dla tej części zamówienia, która będzie dostępna dopiero w późniejszym terminie. Towary dostępne w późniejszym terminie zostaną wysłane tak szybko, jak to możliwe, w drodze odrębnej dostawy. Również w przypadku dostaw częściowych koszty wysyłki lub ewentualne koszty pobrania (patrz § 5) są należne tylko raz (płatne przy pierwszej dostawie częściowej).

Należy pamiętać, że Hirmer sprzedaje wszystkie towary tylko w ilościach typowych dla normalnego gospodarstwa domowego. Odnosi się to zarówno do liczby zamówionych towarów w ramach jednego zamówienia, jak i do złożenia kilku zamówień na te same towary, w których poszczególne zamówienia obejmują ilość typową dla normalnego gospodarstwa domowego.

Hirmer ma prawo nie przyjąć zamówienia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Hirmer według własnego uznania. Jeśli Hirmer nie zaakceptuje Twojej oferty zawarcia umowy, poinformuje Cię o tym niezwłocznie w formie pisemnej, dopuszczalna jest również droga mailowa. Dotyczy to w szczególności zamówień z zagranicy lub dostaw za granicę.

Również po zawarciu umowy można się zapoznać z niniejszymi Warunkami Handlowymi, które stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży, na stronie internetowej Hirmer pod adresem www.hirmer-duze-rozmiary.pl, wydrukować je i/lub zapisać lokalnie jako dokument PDF na odpowiednim nośniku danych. Do drukowania i zapisywania można wykorzystać zwykłe funkcje przeglądarki internetowej („Plik”, „Drukuj” lub „Zapisz jako”).

Pozostała część tekstu umowy nie jest zapisywania przez firmę Hirmer i nie można jej wyświetlić po zakończeniu procesu składania zamówienia. Możesz jednak wydrukować dane zamówienia bezpośrednio po jego wysłaniu lub sprawdzić je w wysłanym do Ciebie potwierdzeniu zamówienia.

§ 3 Istotne cechy umowy, czas trwania umowy

Po zawarciu umowy Hirmer jest zobowiązany do jak najszybszego przesłania zamówionego towaru na adres dostawy wskazany w zamówieniu.

Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny towaru oraz kosztów wysyłki (§ 5).

§ 4 Wymagalność ceny zakupu, metody płatności, sprzeciw

Wysyłka towaru następuje tylko za opłatą z góry, chyba że zapłacisz metodą za pobraniem lub dokonasz zakupu na fakturę. Jeżeli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane, niezwłocznie zwrócimy Ci przedpłaconą kwotę.

Kwota za zamówiony towar lub ewentualnie powstałe koszty wysyłki (§ 5) są należne z chwilą wysłania zamówienia. Jeżeli z powodu przejściowego braku dostępności wybranego towaru zgodzisz się na dostawy częściowe zgodnie z § 2, to cena towaru objętego wysyłką w późniejszym terminie staje się również wymagalna z chwilą wysłania pierwszego zamówienia częściowego. W przypadku płatności za pobraniem cena staje się wymagalna dopiero w momencie wydania towaru, w przypadku zakupu na fakturę w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Za towar możesz zapłacić kartą kredytową (American Express, Visa lub Mastercard), poprzez system płatności Sofort, PayPal, metodą płatności na fakturę, poleceniem zapłaty, bonami upominkowymi lub metodą za pobraniem. Zakup na fakturę i za pobraniem jest możliwy tylko na terenie Niemiec. Płatność za pośrednictwem systemu Sofort jest dostępna w Niemczech, Belgii, Francji, Włoszech, Holandii, Austrii, Polsce, Szwajcarii, na Słowacji, w Hiszpanii i Czechach.

Masz prawo do potrącenia, tylko jeżeli i o ile Twoje roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone; nie dotyczy to roszczeń z tytułu towarów wadliwych. Prawo zatrzymania przysługuje Ci tylko pod warunkiem, że Twoje roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

W przypadku zakup na fakturę kwota faktury jest płatna na rzecz naszego partnera zewnętrznego Billpay GmbH w dniu kalendarzowym wskazanym na fakturze. Metoda płatności „zakup na fakturę” nie jest dostępna dla wszystkich ofert i wymaga m.in. pozytywnego wyniku oceny wiarygodności kredytowej przez Billpay GmbH. Jeżeli po sprawdzeniu wiarygodności kredytowej klient otrzyma zgodę na dokonanie zakupu na fakturę, realizacja płatności odbywa się we współpracy z firmą Billpay GmbH, na którą przenosimy nasze roszczenie o zapłatę. W takim przypadku klient może dokonać płatności ze skutkiem spłaty zadłużenia wyłącznie na rzecz Billpay GmbH. Również w przypadku zakupu na fakturę za pośrednictwem Billpay będziemy się zajmować ogólnymi zapytaniami klientów (np. dotyczącymi towarów, czasu dostawy, wysyłki), zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy i ich dostarczania. Obowiązują Ogólne Warunki Handlowe firmy Billpay GmbH.

Po wybraniu metody płatności „PayPal” realizacja płatności odbywa się za pośrednictwem firmy obsługującej płatności PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg na zasadach określonych w Warunkach Użytkowania firmy PayPal, do wglądu na stronie www.paypal.com.

Po wybraniu metody płatności „amazon pay” realizacja płatności odbywa się za pośrednictwem firmy obsługującej płatności Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luksemburg. Do tego celu niezbędne jest posiadanie konta Amazon, które zostanie obciążone ceną zakupu. W tym przypadku obowiązują Warunki Użytkowania Amazon, do wglądu na stronie www.amazon.de.

Po wybraniu metody płatności „przelew w systemie płatności Sofort” realizacja płatności odbywa się za pośrednictwem firmy obsługującej płatności Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium. Sofort GmbH gromadzi dane niezbędne do wykonania przelewu i przekazuje je do banku, w którym posiadasz konto. Twój bank może naliczyć opłaty związane z przelewem.

Po wybraniu metody płatności „polecenie zapłaty” udzielasz nam upoważnienia SEPA, a my pobieramy cenę zakupu od banku, w którym posiadasz konto, za pośrednictwem polecenia zapłaty.

Po wybraniu metody płatności „karta kredytowa” przekazujemy dane dotyczące płatności odpowiedniej firmie obsługującej karty kredytowe, która obciąży Twoją kartę ceną zakupu.

Po wybraniu metody płatności „zakup na fakturę” przekazujemy Twoje dane firmie obsługującej płatności BillPay GmbH, Zinnowitzer Str. 1, D-10115 Berlin. Cedujemy wierzytelność z tytułu ceny zakupu na BillPay, a BillPay wystawia Ci fakturę.

Po wybraniu metody płatności „płatność za pobraniem” otrzymasz przesyłkę dopiero po zapłaceniu kwoty za pobraniem (cena zakupu plus 3,00 € opłaty za pobranie) obsługującej firmie kurierskiej DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn.

§ 5 Dostawa, koszty przesyłki, ponoszenie ryzyka, uzgodnienie dotyczące kosztów zwrotów

Wysyłkę towarów realizuje Hirmer Grosse Groessen, Online-Shop, siedziba 81829 Monachium, Stahlgruberring 20. Zamówiony towar jest wysyłany na adres dostawy wskazany w zamówieniu (adres wysyłki) najszybciej, jak to możliwe. Opóźnienia czasowe i dodatkowe koszty wynikające z trudności związanych z dostarczeniem na adres dostawy obciążają klienta. O ile Hirmer popadnie w zwłokę z przyczyn leżących po stronie Hirmer, do ograniczenia odpowiedzialności stosuje się przepis ujęty w § 14.

Dostawa jest realizowana przez wykwalifikowaną firmę kurierską. Obecnie jest to DHL. Hirmer zastrzega sobie prawo do zmiany firmy kurierskiej z przyczyn ekonomicznych.

Za dostawę na terenie Niemiec Hirmer nalicza koszty wysyłki w wysokości 5,95 € za zamówienie, niezależnie od ceny zakupu. W przypadku dostaw częściowych koszty wysyłki są naliczane tylko raz. Jeśli wybierzesz przesyłkę ekspresową (dostawa w ciągu 24 godzin), Hirmer doliczy do kosztów wysyłki dodatkową opłatę w wysokości 10,00 € za każde zamówienie (razem 15,95 €). W przypadku przesyłek ekspresowych dostawa następuje w dniu roboczym następującym po dniu roboczym, w którym złożono zamówienie. Warunkiem dostawy w następnym dniu roboczym jest złożenie zamówienia najpóźniej do godziny 13.00. W przypadku zamówień złożonych w sobotę lub niedzielę / dzień świąteczny (włącznie z 24.12. i 31.12.) dostawa ekspresowa następuje w drugim dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia. Jeśli wybrałeś opcję płatności za pobraniem, doliczymy jednorazowe opłaty za pobranie w wysokości 2,00 €, które zostaną zainkasowane przez obsługującą firmę kurierską.

Za dostawę do Austrii Hirmer nalicza koszty wysyłki w wysokości 5,95 € za zamówienie, niezależnie od ceny zakupu. Na życzenie w niektórych przypadkach możliwa jest również dostawa ekspresowa (dostawa w ciągu 24 godzin). W takim przypadku Hirmer ma prawo do naliczenia dopłaty w wysokości do 150,00 € za każde zamówienie. Dokładne koszty dostawy ekspresowej do Austrii są obliczane na podstawie wielkości i wagi przesyłki i podawane na żądanie. W przypadku przesyłek ekspresowych dostawa następuje w dniu roboczym następującym po dniu roboczym, w którym złożono zamówienie. Warunkiem dostawy w następnym dniu roboczym jest złożenie zamówienia najpóźniej do godziny 13.00. W przypadku zamówień złożonych w sobotę lub niedzielę / dzień świąteczny (włącznie z 24.12. i 31.12.) dostawa ekspresowa następuje w drugim dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

Za dostawę do Szwajcarii Hirmer nalicza koszty wysyłki w wysokości 23,80 € za zamówienie, niezależnie od ceny zakupu. Na życzenie w niektórych przypadkach możliwa jest również dostawa ekspresowa (dostawa w ciągu 24 godzin). W takim przypadku Hirmer ma prawo do naliczenia dopłaty w wysokości do 150,00 € za każde zamówienie. Dokładne koszty dostawy ekspresowej do Szwajcarii są obliczane na podstawie wielkości i wagi przesyłki i podawane na żądanie. W przypadku przesyłek ekspresowych dostawa następuje w dniu roboczym następującym po dniu roboczym, w którym złożono zamówienie. Warunkiem dostawy w następnym dniu roboczym jest złożenie zamówienia najpóźniej do godziny 13.00. W przypadku zamówień złożonych w sobotę lub niedzielę / dzień świąteczny (włącznie z 24.12. i 31.12.) dostawa ekspresowa następuje w drugim dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

W przypadku dostaw poza granicami Niemiec, Austrii i Szwajcarii Hirmer nalicza koszty wysyłki w wysokości co najmniej 16,95 €, maksymalnie 50,38 €. W odniesieniu do ryzyka zaginięcia, utraty, kradzieży lub uszkodzenia towarów zastosowanie mają przepisy ustawowe.

Jeśli skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy, to musisz pokryć standardowe koszty zwrotu, jeżeli dostarczony towar odpowiada zamówionemu i jeśli cena zwracanego towaru nie przekracza 40 euro albo jeśli w przypadku wyższej ceny towaru w momencie odstąpienia od umowy nie uiściłeś jeszcze zapłaty lub uzgodnionej umownie płatności częściowej.

W innym wypadku przesyłka zwrotna jest bezpłatna.

§ 6 Zastrzeżenie własności

W przypadku konsumentów zastrzegamy sobie prawo własności zakupionego towaru do czasu zapłaty pełnej kwoty faktury. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą lub działalność zawodową na własny rachunek, osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem odrębnego majątku publiczno-prawnego, to zastrzegamy sobie prawo własności zakupionej rzeczy do czasu uregulowania wszelkich istniejących wierzytelności wynikających ze stosunków handlowych z klientem. Odpowiednie prawa do zabezpieczeń mogą być przenoszone na osoby trzecie. Prawo do potrącenia przysługuje Ci tylko wówczas, jeżeli Twoje roszczenia wzajemne są prawomocnie stwierdzone, bezsporne lub uznane przez nas. Ponadto przysługuje Ci prawo zatrzymania tylko wówczas, jeżeli i o ile Twoje roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym. Jeśli klient zalega wobec nas z jakimikolwiek płatnościami, wszelkie istniejące należności stają się natychmiast wymagalne.

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy i pouczenie o odstąpieniu od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie towaru. W przypadku towarów zamówionych w ramach jednego zamówienia, ale dostarczanych oddzielnie, okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie ostatniego towaru. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz nas

Hirmer Grosse Groessen Online GmbH
Stahlgruberring 20
81829 Monachium, Niemcy
Infolinia Hirmer Duże Rozmiary: +48 222 922 099
poniedziałek - piątek godz. 9:00 - 18:00
E-mail: serwis@hirmer-duze-rozmiary.pl

poinformować, składając wyraźne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą, faksem lub e-mailem) o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. Formularz odstąpienia lub inne jednoznaczne oświadczenie można również wypełnić na naszej stronie internetowej http://www.hirmer-duze-rozmiary.pl/formularz-odstapienia/ i przesłać drogą elektroniczną. Jeśli skorzystasz z tej możliwości, prześlemy Ci niezwłocznie (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia o odstąpieniu. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy przesłać zawiadomienie o odstąpieniu od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Tutaj znajdziesz formularz odstąpienia od umowy z Hirmer Grosse Grössen w formacie PDF.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy, wszelkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie innego rodzaju dostawy niż oferowana przez nas najtańsza dostawa standardowa). Zwrotu płatności dokonamy korzystając z takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym przypadku nie zostanie pobrana opłata za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania zwracanych towarów lub przedstawienia przez Ciebie dowodu ich wysyłki zwrotnej, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Klient jest zobowiązany niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy, przesłać lub przekazać towar na następujący adres:

Hirmer Grosse Groessen Online GmbH
Onlineshop
Stahlgruberring 20
81829 Monachium, Niemcy

Termin uznaje się za dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem 14 dni. Ponosimy koszty wysyłki zwrotnej towarów. Odpowiadasz za wszelką utratę wartości towarów tylko wówczas, jeżeli utrata wartości wynika z korzystania z towaru w sposób inny niż konieczny w celu sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towarów.

Zwrot towaru w okresie obowiązywania terminu odstąpienia od umowy bez podania przyczyny traktujemy jako skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy.

Koniec pouczenia o prawie do odstąpienia

§ 8 Zwrot ceny zakupu

Jeżeli z powodu odstąpienia od umowy masz wobec Hirmer roszczenie o zwrot kosztów w wysokości ceny zakupu, ponieważ kwota ta została już przez Ciebie zapłacona, to wraz z oświadczeniem o odstąpieniu lub przesyłką zwrotną podaj dane swojego konta bankowego. W przypadku rachunków, które nie są prowadzone w Niemczech, należy również podać kod BIC i numer IBAN banku prowadzącego rachunek. Hirmer przeleje odpowiednią kwotę na wskazany rachunek w ciągu 10 bankowych dni roboczych (Monachium) od daty otrzymania towaru i podania kompletnych danych bankowych, z uwzględnieniem ewentualnych roszczeń wzajemnych zgodnie z § 7. Jako dotrzymanie właściwego terminu uznaje się złożenie zlecenia przelewu przez Hirmer. O ile Hirmer popadnie w zwłokę z przyczyn leżących po stronie Hirmer, do ograniczenia odpowiedzialności stosuje się przepis ujęty w § 14.

§ 9 Warunki gwarancji

W przypadku gwarancji zastosowanie mają przepisy ustawowe. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych naturalnym zużyciem, niewłaściwym użytkowaniem oraz nieprawidłową pielęgnacją względnie jej brakiem.

W przypadkach objętych gwarancją prosimy o kontakt z:

Hirmer Grosse Groessen Online GmbH
Onlineshop
Stahlgruberring 20
81829 Monachium, Niemcy
Telefon: +48 222 922 099
E-mail: serwis@hirmer-duze-rozmiary.pl

§ 10 Podatek VAT i waluta

Wszystkie ceny zawierają ustawowy podatek VAT. Walutą obowiązującą na stronie www.hirmer-duze-rozmiary.pl jest EURO.

§ 11 Bony promocyjne

Bony promocyjne można zrealizować tylko w sklepie internetowym sprzedawcy. Nie przysługuje prawo do wypłaty równowartości bonu w formie pieniężnej.

Każdy bon jest oznaczony określonym terminem ważności. Po tym terminie bon przepada i nie ma możliwości uzyskania rekompensaty.

W ramach realizacji bonów obowiązują następujące zasady:

•Na zamówienie można wykorzystać tylko jeden bon. Bonu nie można łączyć z innymi korzyściami.

•Wartość towaru musi odpowiadać co najmniej wartości bonu. Wyższa minimalna wartość zamówienia obowiązuje, jeśli na bonie podano taką informację.

•Bony muszą zostać zrealizowane przed zakończeniem procesu zamawiania. Późniejsze rozliczenie nie jest możliwe.

•Wraz z realizacją bon zostaje całkowicie zużyty. Ewentualnej pozostałej wartości nie można wykorzystać do innego zamówienia. Bon można przekazać innej osobie. Sprzedawca może spełnić świadczenie ze skutkiem zwalniającym na rzecz danego właściciela, który zrealizował bon promocyjny w sklepie internetowym sprzedawcy. Ta zasada nie obowiązuje, jeśli sprzedawca pozyskał wiedzę o braku uprawnień, niezdolności do czynności prawnych lub braku uprawnienia do reprezentacji danego właściciela lub jeśli niewiedza sprzedawcy o tym wynikała z jego rażącego niedbalstwa.

W przypadku zgubienia bonu nie można żądać od sprzedawcy rekompensaty.

Jeśli skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy, zwrócona zostanie obniżona kwota zakupu. Nie przysługuje prawo do zwrotu wartości bonu.

§ 12 Bony upominkowe

Bony upominkowe można zrealizować w sklepie internetowym sprzedawcy lub we wszystkich filiach/sklepach stacjonarnych.

Wartość pozostała na bonie może zostać wykorzystana podczas kolejnego zamówienia lub zakupu.

Bony upominkowe mają ważność 3 lata od końca roku, w którym zostały zakupione. Po tym terminie bon przepada i nie ma możliwości uzyskania rekompensaty.

Nie ma możliwości wypłaty gotówki ani wstecznego zaliczenia bonu upominkowego na poczet już dokonanych zamówień lub zakupów.

Bon można przekazać innej osobie. Sprzedawca może spełnić świadczenie ze skutkiem zwalniającym na rzecz danego właściciela, który zrealizował bon promocyjny w sklepie internetowym sprzedawcy. Ta zasada nie obowiązuje, jeśli sprzedawca pozyskał wiedzę o braku uprawnień, niezdolności do czynności prawnych lub braku uprawnienia do reprezentacji danego właściciela lub jeśli niewiedza sprzedawcy o tym wynikała z jego rażącego niedbalstwa.

W przypadku zgubienia lub kradzieży bonu nie można żądać od sprzedawcy rekompensaty.

Jeśli skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy, zwrócona zostanie obniżona kwota zakupu. Nie przysługuje prawo do zwrotu kwoty wykorzystanej podczas zamówienia ani kwoty częściowej bonu.

§ 13 Dostęp do informacji

Aktualna wersja niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych oraz wszelkie inne informacje dotyczące towarów można znaleźć na stronie internetowej, o której mowa w § 2, oraz w sklepach stacjonarnych Hirmer.

§ 14 Dane firmy

Główny przedmiot działalności spółki Hirmer Große Größen Online GmbH (Hirmer) stanowi handel i sprzedaż odzieży męskiej.

Szczegółowe dane firmy:

Hirmer Grosse Groessen Online GmbH
Stahlgruberring 20
81829 Monachium
Telefon: +48 222 922 099
E-mail: serwis@hirmer-duze-rozmiary.pl

Dyrekcja:
Johannes Ehling
Andreas Bernkopf
Frank Troch
RHB 186877, siedziba Monachium
Sąd Rejonowy Monachium
NIP: DE 178128961

§ 15 Wyłączenie odpowiedzialności za obce linki

Hirmer Duże Rozmiary umieszcza na swoich stronach linki do innych stron w internecie. W odniesieniu do wszystkich tych linków obowiązują następujące zasady: Hirmer Duże Rozmiary wyraźnie oświadcza, że Hirmer Duże Rozmiary nie ma żadnego wpływu na kształt i zawartość stron, do których prowadzą odsyłacze. Dlatego też Hirmer Duże Rozmiary niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich powiązanych stron osób trzecich z www.hirmer-duze-rozmiary.pl i nie utożsamia się z tymi treściami. Oświadczenie to obowiązuje dla wyświetlanych linków oraz wszystkich treści stron, do których prowadzą linki.

§ 16 Wyłączenie obowiązku ponoszenia odpowiedzialności

Hirmer Duże Rozmiary odpowiada wyłącznie za szkody powstałe w wyniku rażącego Hirmer Duże Rozmiary lub umyślnego albo rażącego zaniedbania przedstawiciela ustawowego lub podwykonawcy firmy Hirmer Große Groessen. Roszczenia z tytułu zawinionej utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu, zawinionych naruszeń kardynalnych obowiązków (istotne zobowiązanie umowne, którego spełnienie umożliwia osiągnięcie celu umowy i na które partner umowy może się powoływać) oraz z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt wadliwy pozostają nienaruszone.

§ 17 Prawa autorskie do zdjęć i ilustracji

Prawa do wszystkich zdjęć i grafik zamieszczanych na stronie internetowej Hirmer Duże Rozmiary należą do firmy Hirmer Große Groessen lub jej partnerów. Wykorzystywanie zdjęć bez wyraźnej zgody jest zabronione.

§ 18 Właściwe prawo, właściwość miejscowa sądu, język umowy

Stosunki handlowe podlegają prawu niemieckiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Stosowanie prawa niemieckiego nie skutkuje jednak utratą przez klienta ochrony na podstawie przepisów dotyczących ochrony konsumentów kraju, w którym ma on miejsce stałego pobytu.

§ 19 Informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich:

Zawsze staramy się osiągnąć porozumienie z klientem. Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi na stronie serwis@hirmer-duze-rozmiary.pl lub skorzystaj z innych podanych opcji kontaktu. Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS) z dodatkowymi informacjami, dostępną w internecie pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy gotowi do brania udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed organem pojednawczym ds. konsumentów.

§ 20 Postanowienia końcowe

Hirmer Duże Rozmiary ma prawo przesyłać korespondencję, taką jak na przykład akceptacja umowy, która jest istotna i skuteczna z punktu widzenia umowy, w sposób prawnie wiążący drogą elektroniczną (e-mail) na adres e-mail podany przez klienta w procesie składania zamówienia online.